اقامت از طریق خرید پاسپورت

دومینیکا از طریق کمک به دولت
دومینیکا از طریق خرید خانه
گرانادا از طریق کمک به دولت
گرانادا از طریق خرید خانه
سنت لوسیا از طریق کمک به دولت